Dutch Crowd Security

Algemene voorwaarden

lion

Algemene voorwaarden

[seopress_breadcrumbs]

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de hierna volgende termen gebruikt in de navolgende betekenis gebruikt;
1; Opdrachtgever; de partij die de (beveiligings)diensten van Dutch Crowd Security afneemt
2; Overeenkomst; de verbintenis tussen Opdrachtgever en Dutch Crowd Security.
3; Diensten; De door Dutch Crowd Security te verrichten werkzaamheden in opdracht – als vermeld- voor Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepassing

1: Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke offerte c.q. overeenkomst tussen Dutch Crowd Security en Opdrachtgever. Voorwaarden dan wel afwijkingen en/of aanpassingen van Opdrachtgever (als aanvulling) op de door Dutch Crowd Security gedane offerte en/of overeenkomst c.q algemene
voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk aangegeven en bevestigd zijn door Dutch Crowd Security.

2: Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3: Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dutch Crowd Security en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, deze te herschrijven met als doel de oorspronkelijke bepalingen in acht te houden.

Artikel 3: Offertes/Aanbiedingen

1: Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, mits er in deze sprake is van een termijn van aanvaarding en/of in het geval dat feitelijke werkzaamheden door (personeel van) Dutch Crowd Security is verricht. Indien Opdrachtgever kiest om alvorens het tekenen van het contract werkzaamheden te laten verrichten door (personeel van) Dutch Crowd Security, gaat Opdrachtgever akkoord met de condities zoals vermeld in Artikel 4.1 met betrekking tot de contractduur, alsmede de algemene voorwaarden in zijn geheel.

2: Indien er in de offertes/aanbiedingen geen termijn van aanvaarding wordt genoemd, vervalt deze binnen 14 dagen.

3: De genoemde tarieven in de offertes/aanbiedingen zijn exclusief BTW.

4: Offertes/aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5: Indien de overeenkomst is aangegaan door Opdrachtgever, en deze besluit te annuleren, alvorens de start van de werkzaamheden, is deze gehouden tot betaling van annuleringskosten aan Dutch Crowd Security ter hoogte van 50% van de totale offerte. Dit te vermeerderen met de BTW, onverminderd het
recht tot (volledige) schadeloosstelling.

Artikel 4: Contractduur

1: Overeenkomsten c.q. opdrachten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders vastgelegd. Aangegane (en uitgevoerde) opdrachten kunnen sec worden ontbonden, met inachtneming
van een opzegtermijn van 6 maanden.

2: Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden na de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode tegen dezelfde voorwaarden (vermeerderd met inflatie), tenzij een der partijen deze overeenkomst uiterlijk 6 maanden vóór datum afloop van de (verlengde) contractduur per
aangetekende brief opzegt.

3: Dutch Crowd Security kan de overeenkomst (bepaald of onbepaald) per direct ontbinden, indien opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 5: Tarieven, honorarium en betaling

1: Opdrachtgever dient de betaling op tijd en binnen de genoemde termijn -als vermeld in de offerte/aanbieding- te voldoen aan Dutch Crowd Security.
2: De genoemde tarieven in de offertes/aanbiedingen zijn exclusief BTW.
3: Opdrachtgever kan geen schuld en/of korting verrekenen op het factuurbedrag.
4: Dutch Crowd Security mag wanneer blijkt dat de werkzaamheden dusdanig zwaarder zijn dan ingeschat, het tarief en/of honorarium verhogen. Uiteraard zal de Opdrachtgever daarvan op de hoogte worden gesteld en zullen de (hernieuwde) werkzaamheden en (verhoogde) kosten van deze nader worden besproken.
5: Indien Opdrachtgever het niet eens is met (een gedeelte van) de factuur, ontneemt dat niet het recht tot betaling.
6: Indien facturen door Opdrachtgever niet of niet volledig worden voldaan heeft Dutch Crowd Security het recht de werkzaamheden op te schorten totdat deze zijn voldaan.
7: Bij het herhaaldelijk te laat voldoen van de facturen door Opdrachtgever heeft Dutch Crowd Security het recht om een voorschot te factureren ter hoogte van de 3 laatste facturen.
8: Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling (na het zenden van een eerste herinnering) -binnen de gestelde termijn- te voldoen is Opdrachtgever via rechtswege in verzuim. Dutch Crowd Security behoudt zich dan het recht voor 30% nalatigheidskosten te berekenen los van de (overige) gemaakte kosten. Tevens behoudt Dutch Crowd Security zich voor (bij het uitblijven van betaling) de overeenkomst zonder tussenkomst van rechter per direct te beëindigen dan wel te ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de geleden schade door Dutch Crowd Security, waaronder echter niet uitsluitend, omzetderving, personeels- en personele kosten etc etc.
9: Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en binnen 18 maanden na afloop daarvan geen personeel van Dutch Crowd Security in dienst nemen en/of personeel van Dutch Crowd Security voor hem of voor derden diensten laten verrichten in welke hoedanigheid ook. Indien dit wel gebeurt is Opdrachtgever, Dutch Crowd Security een direct opeisbare boete van 20.000 euro verschuldigd, vermeerderd met het bedrag van 2000 euro per overtreding dat dit voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 6: Uitvoering en Aansprakelijkheid

1: De verbintenis betreft een inspanningsverplichting. Dutch Crowd Security zal de van overheidswege gestelde voorschriften en eisen – met betrekking op veiligheid- die van toepassing zijn op de door haar te verrichten werkzaamheden naleven.
2:Dutch Crowd Security is de partij die besluit welke werknemer op welke opdracht past. Indien noodzakelijk heeft Dutch Crowd Security het recht, derden in te schakelen om de diensten te verrichten. Dit kan op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, echter met de verplichting dat
de kwaliteit van de diensten blijven dan wel worden gewaarborgd.
3: Opdrachtgever verplicht zich te waarborgen dat –ingezet personeel van- Dutch Crowd Security de werkzaamheden naar behoren c.q. in veiligheid kan verrichten. Opdrachtgever verplicht zich tot het verstrekken van al de benodigde informatie aan Dutch Crowd Security, alsmede tot het verzorgen van een
veilige werkplek, welke aan de wettelijk gestelde eisen voldoet. Indien Opdrachtgever niet voorziet in bovenstaande punten is Dutch Crowd Security bevoegd de werkzaamheden te suspenderen, totdat hierin is voorzien/hieraan is voldaan.
4: Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde materialen en uitrusting welke nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
5: Dutch Crowd Security kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld, indien Opdrachtgever Dutch Crowd Security heeft voorzien van abusievelijke en/of onvolledige informatie, om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren/verrichten. Tevens aanvaardt Dutch Crowd Security geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Dutch Crowd Security in door Opdrachtgever is besloten (bepaalde) werkzaamheden uit te voeren.
6: Dutch Crowd Security kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade, welke is ontstaan door het uitvoeren van (noodzakelijke en/of onvermijdelijke) werkzaamheden op correcte wijze.
7: Indien Dutch Crowd Security aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Dutch Crowd Security wordt uitgekeerd.

Artikel 7: Overmacht

1: Indien sprake van overmacht, kan Dutch Crowd Security niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet (geheel) kunnen leveren dan wel nakomen van de overeengekomen afspraken en diensten. Onder overmacht verstaat Dutch Crowd Security, elke factor of factoren, die niet aan Dutch Crowd Security kan/kunnen worden toegerekend. Denk hierbij aan terrorisme, overstroming, extreme weersomstandigheden en al het soort zaken welke buiten de wil en toedoen van Dutch Crowd Security tot stand zijn gekomen.

Artikel 8: Geheimhouding

1: Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Slotbepaling

1: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortgekomen aan de hand van deze algemene voorwaarden dan wel tot stand gekomen uit de overeenkomst kunnen en zullen –in geval dat partijen onderling niet tot consensus komen- enkel en alleen worden beslecht door het kantongerecht te Amsterdam.

phone-handsetarrow-right